NOWELIZACJA USTAWY O OZE

NOWELIZACJA USTAWY O OZE

W dniu 15 maja 2015 roku Ministerstwo Gospodarki, po niespełna miesiącu obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, tzw. ustawa o OZE, opublikowało na swojej stronie internetowej projekt jej nowelizacji, zapraszając do konsultacji społecznych i międzyresortowych. W dzisiejszym wpisie przedstawimy część zmian, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w szczególności w zakresie przepisów art. 41, które zgodnie z dyspozycją art. 223 pkt 1) ustawy miały wejść w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 roku. Obecna sytuacja nie jest dla nikogo zaskoczeniem, gdyż Ministerstwo Gospodarki jeszcze przed ogłoszeniem ustawy wskazywało na potrzebę jej nowelizacji.

W uzasadnieniu projektodawca wskazuje, że zmiana ustawy ma na celu jedynie usunięcie dostrzeżonych wątpliwości interpretacyjnych oraz wprowadzenie zmian o charakterze technicznym i doprecyzowującym, które pozwolą na funkcjonowanie przyjętych regulacji w obrocie prawnym.

W art. 1 ustawy nowelizującej Ministerstwo Gospodarki zaproponowało łącznie 10 zmian zaś art. 2 oraz art. 3 projektu mają charakter przejściowy. Ustawa zmieniająca ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

W pierwszej kolejności wprowadzono zmiany do art. 5 ust. 2, do którego dodano pkt 5). Przepis ten nakłada na wytwórców dodatkowy obowiązek informowania właściwego OSD o rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej, w tym o ogólnej mocy zainstalowanej elektrycznej w mikroinstalacjach. Zmieniony przepis ma na celu zapewnienie możliwości monitorowania progów mocowych dotychczas wskazanych w art. 41 ust. 12 i ust. 17. Progi te stanowią granice dla poszczególnych rodzajów mikroinstalacji (do 3 kW i od 3 kW do 10 kW), którego przekroczenie spowoduje, że gwarantowane ceny energii elektrycznej (tzw. FiT) nie będą miały zastosowania do mikroinstalacjach, które zaczną wytwarzać energię elektryczną po dniu zakończenia kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie progów. Projekt zmienia odpowiednio art. 6 ust. 3 pkt 3) poprzez rozszerzenie zakresu sprawozdania kwartalnego, które przekazywane jest przez OSD do Prezesa URE. Sumaryczna moc zainstalowana elektryczna w mikroinstalacjach korzystających z FIT będzie ogłaszana w BIP URE w terminie 45 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

Kolejną zmianą według Ministerstwa Gospodarki jedynie „redakcyjną” jest zmiana art. 39 ustawy, który wskazuje na zakres podmiotowy ograniczenia poziomu pomocy publicznej. Projektodawca w ocenie skutków regulacji wskazuje, że celem przedmiotowej zmiany jest dostosowanie, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK, przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020.

Nowelizacja dodaje do ustawy o OZE art. od 39a do 39c, mające na celu zapewnieniae zgodności poziomu wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikoinstalacji z przepisami odnoszącymi się do pomocy publicznej, z tym zastrzeżeniem, że mają one odpowiednio zastosowanie do energii elektrycznej wytworzonej przez tzw. prosumenta (art. 41 ust.1 pkt 1), wytwórcę będącego przedsiębiorcą w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu 1 stycznia 2016 roku (art. 41 ust.1 pkt 2) oraz wytwórcę będącego przedsiębiorcą w nowej mikroinstalacji (art. art. 41 ust. 1 pkt 3) i to tylko wówczas, gdy energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2016 roku w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8 a.

Pozostałe zmiany opiszemy w kolejnym wpisie, który zostanie opublikowany w najbliższy poniedziałek. Zapraszamy na energiaibiznes.pl.

Autorem wpisu jest Monika Słowińska-Drewing.