OZE AKTUALNIE

OZE AKTUALNIE

Od uchwalenia ustawy o OZE minęło ponad siedem miesięcy. Większość przepisów, poza rozdziałem czwartym, stanowiącym główną oś nowej regulacji, już obowiązuje. Wydano już także część przepisów wykonawczych do ustawy.

Czy jesteśmy zatem gotowi na nadejście Nowego Roku 2016, kiedy to w życie wejdą przepisy dotyczące FIT, mikroinstalacji czy aukcji? Czy mamy już wszystkie regulacje potrzebne do sprawnego funkcjonowania nowego systemy wsparcia przewidzianego ustawą o OZE?

W dniu 4 maja 2015 roku weszły w życie akty wykonawcze dotyczące sprawozdawczości i rejestrów dotyczących małych instalacji, tj.Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji.

18 czerwca 2015 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 roku. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Następnie 11 sierpnia uchwalono Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 roku, które również wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Obecnie trwają również prace nad nowelizacją ustawy o OZE. 12 czerwca 2015 roku wpłynął bowiem do Sejmu RP projekt nowelizacji przewidujący obowiązkowy, procentowy udział świadectw pochodzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego w świadectwach, do których umorzenia są corocznie zobowiązane wskazane w ustawie podmioty. Projekt w dniu 5 sierpnia 2015 roku został skierowany do I czytania w komisjach sejmowych.

10 września 2015 roku wyłoniono już także dostawcę internetowej platformy aukcyjnej, tj. Konsorcjum spółek: AMG.net. S.A. z siedzibą w Łodzi – Lider Konsorcjum oraz Bull SAS z siedzibą e Francji. Ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w trybie prowadzonego w tym celu przetargu ograniczonego. Była to jednak jedyna oferta złożona w tym postępowaniu, spełniająca wymagania Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Czekamy jeszcze na ustalenie i publikację regulaminu aukcji, który ustala Prezes URE, a który określi szczegółowo przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji oraz warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej.

Czekamy jeszcze na rozporządzenie regulujące szczegółowy sposób obliczania łącznej wartości pomocy publicznej, przewidziane w art. 39 ust. 7 ustawy o OZE, rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego przewidziane w art. 53 ust. 4 oraz przewidziane w art. 77 ust. 1 rozporządzenie ustalające maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii (ceną referencyjną). Znamy już treść projektów tych rozporządzeń, przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki.

Projekt dotyczący cen referencyjnych w dniu 15 września 2015 roku skierowano do konsultacji publicznych. Brak w nim propozycji dotyczącej ceny referencyjnej dla wytwórców działających przed dniem 1 stycznia 2016 roku. Dla instalacji nowych i zmodernizowanych po dniu 1 stycznia 2016 roku ceny referencyjne wahają się od 210 zł/MWh do 480 zł/MWh, w zależności od technologii oraz rodzaju wykorzystywanego w danej instalacji odnawialnego źródła energii.

Projekt rozporządzenia dotyczącego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej już 18 sierpnia trafił do konsultacji publicznych, w trakcie których zgłoszono 8 pisemnych stanowisk. Wiele z nich wskazuje na konieczność doprecyzowania zapisów przyszłego rozporządzenia, w w szczególności jeśli chodzi o określenie typów transakcji, jakie powinny być brane pod uwagę przy określaniu średnich ważonych cen świadectw czy też jednoznaczne wskazanie ulg i zwolnień oraz rodzajów pomocy o charakterze inwestycyjnym, jakie są brane pod uwagę w ustalaniu wartości pomocy publicznej, z której skorzystał dany przedsiębiorca.

Jeśli chodzi o sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia przez odbiorców przemysłowych, to będzie on obliczany jako iloraz kosztów energii elektrycznej i wartości dodanej brutto. Koszty energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby będą obliczane jako suma w trzech ostatnich latach poprzedzających rok realizacji obowiązku (lub w okresie wykonywania działalności, jeśli okres ten jest krótszy niż trzy lata) rzeczywiście poniesionych przez odbiorcę przemysłowego kosztów energii elektrycznej i kosztów udziału odbiorcy przemysłowego w systemie wsparcia OZE w danym roku, które odbiorca ten poniósłby gdyby nie skorzystał z ulg przewidzianych ustawą o OZE. Projekt tego rozporządzenia skierowano do konsultacji już 26 lipca 2015 roku, obecnie trwa jego opiniowanie.

Mając na uwadze treść już uchwalonych, a także jeszcze projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o OZE można mniemać, że „zielony mechanizm” narodzony de facto 1 stycznia 2016 roku będzie działał. To, czy będzie jednak działał sprawnie i spełni oczekiwania większości jego uczestników, dopiero się okaże.

Autorem jest Agnieszka Grzywacz