NOWY START DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

NOWY START DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

15 maja 2015 roku podczas 92 posiedzenia Sejm przyjął ustawę prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, dalej Ustawa), zaś w dniu 9 czerwca 2015 roku Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. (przepisy dot. Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości);

2)  art. 148 i art. 149, które weszły w życie z dniem 1 września 2015 r. (przepisy dot. pomocy publicznej na restrukturyzację);

3)  art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy (przepisy zmieniające ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. − Prawo upadłościowe i naprawcze).

Głównym założeniem Ustawy jest stworzenie mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, który stał się niewypłacalny lub też jest zagrożony niewypłacalnością, przy jednoczesnym zachowaniu jego bytu, a tym samym zapobieżenie jego upadłości, co ma wzmocnić jego sytuację na rynku, umożliwić zachowanie płynności finansowej i możliwość realizacji zawartych z wierzycielami kontraktów.

Ustawa zapewnia nie tylko pełną ochronę praw wierzycieli, m.in. poprzez zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli, wprowadzenie zasady jawności postępowania, która będzie gwarantowana przez obowiązek obwieszczenia wszystkich postanowień w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, wprowadzeniem terminów instrukcyjnych dla sądu, sędziego komisarza, nadzorcy czy zarządcy, ale również możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku.

Powyższe założenia będą realizowane w ramach czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które wskazane zostały w art. 3 Ustawy :

postępowanie o zatwierdzenie układu, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;

przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności; może być prowadzone,

postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności; działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe będą mogły być prowadzone wówczas, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie będzie przekraczała 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Określenie granicznego poziomu sporności w wysokości 15% wynika z konieczności zapewnienia, by w każdej sytuacji decyzję co do zawarcia układu podjęła większość wierzycieli.

Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Wszystkie przewidziane ustawą postępowania mają doprowadzić w pierwszej kolejności do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, a w następnej kolejności jego majątku, sposobu zarządzania przedsiębiorstwem czy też zatrudnienia.

Ustawa przewiduje również mechanizmy, które mają na celu zapobieżenie nadużywania przez nieuczciwych dłużników procedur restrukturyzacyjnych. Sąd odmówi bowiem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli, a także otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Ustawa przewiduje także wzmocnienie pozycji wierzycieli w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego przy jednoczesnym ograniczeniu roli sądu i sędziego komisarza. Wierzyciele będą mieli bowiem wpływ m.in. na powołanie rady wierzycieli, w której skład sędzia komisarz będzie zobligowany powołać wierzyciela wskazanego przez wierzycieli, którzy posiadają określoną w Ustawie część wierzytelności.

Kolejnym mechanizmem, który ma zapewnić prawidłowy przebieg postępowania restrukturyzacyjnego jest wprowadzenie instytucji profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego (w Ustawie określany jako nadzorca układu, nadzorca sądowy albo zarządca). W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego jego rola będzie skupiała się na doradzaniu dłużnikowi w prawidłowym zarządzaniu przedsiębiorstwem, wspomaganiu go w prowadzeniu rozmów z wierzycielami w celu zawarcia układu, a także czuwaniu nad jego realizacją.

Nadzorcą albo zarządcą zgodnie z Ustawą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (dawniej ustawa z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 776 – zmiana od 1 stycznia 2016 roku) albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub, której członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. Ustawa przyjmuje zasadę automatycznego przyznania uprawnień doradcy wszystkim licencjonowanym syndykom.

Nadzorca i zarządca będą ponosić wobec wierzycieli odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią komisarzem, są zobowiązani do złożenia do akt postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji. Koszty takiego ubezpieczenia nie będą stanowiły kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

Potrzeba podnoszenia efektywności biznesu, jego optymalizacja, a niekiedy skutki obowiązującej na rynku konkurencji czy ryzyka podejmowanego w prowadzonej działalności wymuszają na przedsiębiorcach wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych. W związku z planowanym wejściem Ustawy w życie (1 stycznia 2016 roku) warto już teraz przyjrzeć się kondycji swojego przedsiębiorstwa, aby w sposób najbardziej optymalny, z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować w razie potrzeby proces jego restrukturyzacji.

Zespół ENERGIA I BIZNES Kancelarie Prawne oferuje w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw opracowywanie założeń biznesowych wdrażanej restrukturyzacji, sporządzanie analiz i opinii prawnych, sporządzanie planów oraz projekcji finansowych i organizacyjnych. Dodatkowo służymy pomocą przy prowadzeniu negocjacji z wierzycielami, a także zapewnimy reprezentację w procesach restrukturyzacyjnych zarówno dłużnikom jak i wierzycielom. W sytuacji, gdy przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest możliwe, zapewnimy pomoc prawną przy sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, a ewentualnym wierzycielom zapewnimy pełne doradztwo przy zgłaszaniu swoich wierzytelności oraz reprezentację w toczącym się postępowaniu.