ZIELONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZIELONA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dofinansowania na zieloną energię są nadal szeroko dostępne, choć z pewnością ich lata świetności i rozpędu już minęły. Nie oznacza to jednak, że dofinansowanie zawsze trudno uzyskać. Mając choćby prosty plan działania i pomysł na rozwój własnej działalności możemy pozyskać idealne dla nas dofinansowanie i rozwijać swoją firmę, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości środowiska. Zachęcając do inwestowania w OZE przedstawiamy kilka dostępnych linii dofinansowań na energetykę dla przedsiębiorców i oferujemy profesjonalną pomoc w ich pozyskaniu.

Programy dla przedsiębiorców w zakresie OZE skupiają się w znacznej mierze na niskooprocentowanych pożyczkach. Dotacje w ramach OZE i mikroinstalacji mogą uzyskać np. projekty innowacyjne, ale już sama organizacja takiego projektu wymaga większych nakładów i zaangażowania instytucji naukowej lub badawczej i bywa czasochłonna (chodzi m. in. o dofinansowania w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Spośród stosunkowo łatwiej dostępnych dla przedsiębiorców programów, w ramach których mogą oni uzyskać obecnie wsparcie na projekty energetyczne, można wskazać na programy NFOŚiGW „Kawka – Poprawa jakości powietrza Część 2) – Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”; E – Kumulator oraz BOCIAN.

PROGRAM KAWKA promuje przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki). Przedsięwzięcie może również polegać na trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe i użytkowaniu urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku czy też na rozbudowie sieci ciepłowniczej lub zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła.  Dofinansowanie z KAWKI wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego ze środków NFOŚiGW dofinansowanie w formie dotacji wynosi 45 %, a pozostała część będzie uzupełniana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Beneficjentami KAWKI są jednostki samorządu terytorialnego, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe czy deweloperzy. Nabór w ramach KAWKI zostanie ogłoszony jeszcze w III kwartale 2015 roku.

PROGRAM E – Kumulator umożliwia wsparcie przedsięwzięć polegających m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów (technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców, technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych i systemy zamkniętych obiegów wody, technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania i/lub odpadów, technologie produkcji wypełniaczy mineralnych dla różnych gałęzi przemysłu, pigmentów ceramicznych z wykorzystaniem odpadów, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z własnych odpadów w tym osadów oraz modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody). W ramach E – Kumulatora można uzyskać niskooprocentowane  pożyczki ( 3-miesięczny WIBOR, nie mniej niż 2 % w skali roku),  które będą mogły ulec częściowemu umorzeniu (do 20 %). Beneficjentami E – Kumulatora są przedsiębiorcy. Nabór trwa w trybie ciągłym, zaś ogłoszenia o naborze (po niedawnej aktualizacji programu) spodziewamy się w ciągu najbliższych tygodni.

W ramach BOCIANA przedsiębiorcy uzyskać mogą pożyczkę do 85 % kosztów kwalifikowanych na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w przedziałach określonych w Programie.  Bocian w czerwcu 2015 roku przeszedł aktualizację w zakresie stóp procentowych. Wprowadzono również możliwość wyboru sposobu oprocentowania pożyczki. Mogą być one udzielane na warunkach preferencyjnych (oprocentowanie WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 % w skali roku), skorzystanie z takiego wsparcia stanowi wówczas pomoc publiczną. Mogą być także udzielane na warunkach rynkowych i nie stanowią wówczas pomocy publicznej. Beneficjentami BOCIANA są przedsiębiorcy. Nabór w ramach tego programu trwa od 17 kwietnia do 29 grudnia 2015 roku.

W kolejnym wpisie, który pojawi się za tydzień, przedstawimy założenia PROW na lata 2014 – 2020 oraz wynikające z nich możliwości dofinansowania swojej działalności.

Zapraszamy do śledzenia wpisów na blogu oraz odwiedzania naszej strony internetowej: www.energiaibiznes.pl.