W jaki sposób pomoc prawnika ułatwia uzyskanie alimentów?

admin - 9 lipca 2021 - Ciekawostki /

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zamieszczone są są dokładne przepisy odnośnie do zasad przyznawania alimentów. Z ubieganiem się o to świadczenie wiąże się szereg skomplikowanych procedur w toku postępowania sądowego. Sama znajomość przepisów nie wystarczy aby przebrnąć przez wszystkie zawiłości prawne. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Kiedy zwrócić się do adwokata?

Alimenty na dziecko przysługują temu z rodziców, który pełni wyłączną pieczę nad małoletnim, oraz ponosi koszty związane z jego utrzymaniem, kształceniem, leczeniem. Drugi z rodziców powinien partycypować w tych kosztach w sposób adekwatny do potrzeb dziecka i własnych możliwości finansowych. Można to zrobić na zasadzie obustronnej umowy określającej kwotę, sposób i termin płatności. Jest to rozwiązanie optymalne, ale zdarzają się przypadki, że strona nie wywiązuje się z tej powinności i wtedy trzeba wejść na drogę sądową. Doświadczony adwokat alimenty jest w stanie pozyskać w krótkim czasie. Jeśli jednak z powodu obciążenia sądów sprawami cywilnymi decyzja jest odkładana w czasie, prawnik pomoże wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów aż do uzyskania prawomocnego wyroku. Do adwokata w Olsztynie mogą też się zwrócić mieszkańcy tego miasta, którzy mają trudności z wyegzekwowaniem alimentów już zasądzonych. Płatnik płaci nieregularnie lub w pomniejszonej wysokości albo całkowicie uchyla się od tego obowiązku. Specjalista od prawa rodzinnego – https://adwokatskwiot.pl/obszary-praktyki/prawo-rodzinne-i-opiekuncze/  bardzo sprawnie działa na rzecz małoletnich dzieci, więc skutecznie poprowadzi sprawę o egzekucję alimentów. Uzyskane przez adwokata alimenty poprawią znacznie sytuację bytową rodziny i przyczynią się do zaspokojenia potrzeb dzieci.

Na czym polega pomoc prawna w przypadku alimentów?

Alimenty przyznawane są nie tylko na poczet kosztów związanych z utrzymaniem dzieci. W określonych sytuacjach należą się również osobie, która na skutek rozpadu małżeństwa znalazła się w niedostatku. Jeżeli podczas rozwodu stronę reprezentuje adwokat alimenty mogą być przyznane łącznie z orzeczeniem rozwodowym. Adwokat z Olsztyna dołącza wniosek o alimenty do innych pism procesowych, dzięki czemu nie jest potrzebne osobne postępowanie. Pomoc prawna jest niezbędna ze względu urzędowe wymogi dotyczące strony formalnej pism procesowych, dotrzymywanie ustawowych terminów składania dokumentów oraz kompletowania wniosków dowodowych. Dla osób nieznających terminologii prawniczej nieosiągalne jest konstruowanie pism na właściwym poziomie merytorycznym i formalnym. Szczególnie załatwianie przez adwokata alimentów na osobę dorosłą wymaga racjonalnego i dokładnego uzasadnienia popartego dowodami w postaci zaświadczeń o dochodach, stanie zdrowia albo braku możliwości zarobkowych z innych powodów. Do tego potrzebny jest profesjonalista znający kryteria wyznaczania statusu majątkowego stron i określania uzasadnionych potrzeb. Na tej podstawie może on zaproponować wysokość alimentów, która będzie wypadkową roszczeń  świadczeniobiorcy i możliwości finansowych płatnika.     

Działania pozasądowe

Kancelaria prawna w Olsztynie służy również wsparciem w rozwiązywaniu problemów rodzinno-opiekuńczych. Oprócz wyegzekwowania z pomocą adwokata alimentów, można też liczyć na porady w sprawie wypracowania strategii działań wychowawczych a także określenia form i częstotliwości kontaktów z dzieckiem. W razie problemów z ustaleniem ojcostwa, prawnik wskaże placówki medyczne prowadzące tego typu badania. Pomoc prawnika to również wsparcie psychiczne w trudnych życiowych sytuacjach.